Všeobecné obchodné podmienky

Článok I. Vymedzenie základných pojmov

1.1. Prevádzkovateľom sa rozumie obchodná spoločnosť: Spoločnosť TAJPAN s.r.o., so sídlom Vážska 1, 821 07 Bratislava, IČO: 35 910 828, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 34109/B, ktorá v súlade so zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. (ďalej aj ako „zákon č. 22/2004 Z. z.“) je poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti a v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon č. 102/2014 Z.z.“) poskytovateľom služieb špecifikovaných v bode 1.7. týchto VOP a prevádzkovateľom platformy podľa bodu 1.4. na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

 • emailová adresa: tajpan@tajpan.com
 • kontaktné telefónne číslo: 0902 125 325

1.2. Webové rozhranie www.tajpan.online sa rozumie webové rozhranie, na ktorom je umiestnené technologické riešenie na využívanie služieb podľa bodu 1.7.

1.3. Samostatné webové rozhranie sa rozumie samostatné webové rozhranie, ktoré je vytvorené pre konkrétne podujatie, patrí prevádzkovateľovi a je na ňom umiestnené technologické riešenie na využívanie služieb podľa bodu 1.7.

1.4. Platformou sa rozumie technologické riešenie umiestnené na webovom rozhraní www.tajpan.online a technologické riešenie umiestnené na samostatnom webovom rozhraní. Platforma umožňuje poskytovanie služieb užívateľovi podľa bodu 1.7., a to vrátane vytvorenia užívateľského účtu, zabezpečenia vzájomnej on-line komunikácie, prihlásenie a zabezpečenie účasti na konkrétnom podujatí, absolvovanie AD testovania, prenos dát a iných služieb s tým súvisiacich, to všetko pomocou nástrojov pre spracovanie elektronických dát. Platforma súčasne vytvára právne prostredie a poriadok umožňujúci vznik zmluvných vzťahov medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom.

1.5. Užívateľom je osoba, ktorá využíva niektoré zo služieb špecifikovaných v bode 1.7 týchto VOP a komunikuje s prevádzkovateľom prostredníctvom platformy alebo prostredníctvom telefonickej alebo e-mailovej komunikácie za účelom zabezpečenia služby podľa bodu 1.7. Rovnako za užívateľa sa považuje osoba, ktorá využíva službu prevádzkovateľa prostredníctvom registrácie osobne na konkrétnom kamennom podujatí. Obsah Platformy je určený len zdravotníckym pracovníkom podľa § 27 zákona č. 578/2004 Z.z. a nie je určený laickej verejnosti. Užívateľ pri registrácii potvrdzuje, že je zdravotníckym pracovníkom v zmysle § 27 zákona č. 578/2004 Z.z. a v prípade potvrdenia nepravdivých informácií je zodpovedný za škodu spôsobenú Prevádzkovateľovi.

1.6. Užívateľ odborník je Užívateľ, ktorý je oprávnený predpisovať alebo vydávať lieky. Na užívateľa odborníka sa vzťahujú, okrem iného, všetky ustanovenia týchto VOP, ktoré sa vzťahujú na Užívateľa. Užívateľ odborník pri registrácii potvrdzuje, že je zdravotníckym pracovníkom podľa § 27 zákona č. 578/2004 Z.z., ktorý je oprávnený predpisovať a vydávať lieky a v prípade potvrdenia nepravdivých informácií je zodpovedný za škodu spôsobenú prevádzkovateľovi.

1.7. Službou sa rozumie:

 • a) zabezpečenie a vytvorenie užívateľského konta na webovom rozhraní,
 • b) zabezpečenie prihlásenia a účasti na kamennom podujatí podľa zvoleného rozsahu,
 • c) zabezpečenie prihlásenia a účasti na online podujatí,
 • d) realizácia AD testovania vrátane oznámenia dosiahnutých kreditov príslušnej komore,
 • e) sprístupnenie zvukových, obrazových a zvukovo-obrazových záznamov prostredníctvom webového rozhrania.

Služba podľa bodu b) zahŕňa zabezpečenie a úhradu účastníckeho poplatku, stravy, ubytovania, spoločenský večer alebo iné sprievodné aktivity, ktorých rozsah je závislý od konkrétneho podujatia a voľby účastníka.

1.8. Kamenným podujatím sa rozumie kongres, konferencia, sympózium, seminár, workshop alebo iná forma vzdelávania, ktorú organizuje prevádzkovateľ pre konkrétneho objednávateľa a užívatelia sa ho môžu zúčastniť.

1.9. Online podujatím sa rozumie online prednáška, kongres, seminár, workshop alebo iná forma vzdelávania, ktorú organizuje prevádzkovateľ pre konkrétneho objednávateľa a užívatelia sa ho môžu zúčastniť.

1.10. AD testovaním sa rozumie zabezpečenie autodidaktického testovania, ktoré je možné absolvovať na základe účasti na niektorej zo vzdelávacích aktivít. Autodidaktické testovanie sa uskutočňuje prostredníctvom webového rozhrania a v prípade úspešnosti prevádzkovateľ zabezpečí nahlásenie dosiahnutých kreditov príslušnej profesnej komore.

1.11. Škoda spôsobená prevádzkovateľovi sa na účely týchto VOP považuje, okrem iného, aj pokuta alebo sankcia, ktorá bude prevádzkovateľovi uložená orgánom verejnej moci, najmä, nie však výlučne, orgánom dozoru v zmysle zákona č. 362/2011 Z.z., zákona č. 147/2001 Z.z., v dôsledku porušenia povinnosti užívateľa a užívateľa odborníka vyplývajúcich im z týchto VOP.

1.12. Zmluvou o službe alebo Zmluvou sa rozumie zmluva uzavretá na diaľku v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z., ktorá je uzavretá medzi prevádzkovateľom a užívateľom prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie na diaľku, využitím webového rozhrania, elektronickej pošty, pošty alebo telefónu. Užívateľ záväzne vyhlasuje, že bol ešte pred uzavretím zmluvy o službe v zmysle ustanovenia § 3 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. jasne a zrozumiteľne informovaný o charaktere služby a o ostatných údajoch požadovaných uvedeným ustanovením zákona a ďalej bol Užívateľ poučený o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy o službe uvedeného v Článku VI. týchto VOP. Predmetom zmluvy o službe je záväzok prevádzkovateľa poskytnúť službu v súlade s VOP a záväzok užívateľa poskytnúť prevádzkovateľovi súčinnosť potrebnú pre poskytnutie Služby podľa týchto VOP, a to predovšetkým podľa bodu 3.5.

1.13. Účet je účet prevádzkovateľa IBAN: SK5211110000006624435018 alebo SK7209000000005128443997.

1.14. VOP sú tieto Všeobecné obchodné podmienky prevádzkovateľa pre poskytovanie služieb uverejnené na webovom portáli www.tajpan.online, ako aj na samostatnom webovom rozhraní. VOP platia aj pre užívateľov, ktorí využijú inú formu prihlásenia účastníkov na podujatie ako webové rozhranie www.tajpan.online, napr. osobne na mieste podujatia, e-mailovú alebo telefonickú.

Článok II. Úvodné ustanovenia a predmet Služby

2.1. Prevádzkovateľ poskytuje služby podľa bodu 1.7. užívateľom na základe týchto VOP. Prípadné odlišné podmienky alebo vedľajšie dojednania sú účinné iba v prípade ich výslovnej písomnej akceptácie prevádzkovateľom.

2.2. V prípade využitia služby prostredníctvom samotného webového rozhrania, ktoré je vytvorené pre konkrétne podujatie, môžu byť podmienky pre dané podujatie definované detailnejšie a dopĺňajú tieto VOP. Tieto podmienky na samostatnom webovom rozhraní je potrebné vykladať vždy v kontexte týchto VOP. V prípade ak podmienky uvedené na samostatnom webovom rozhraní sú v rozpore s týmito VOP, tak v časti rozporu majú prednosť pred týmito VOP.

2.3. Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a užívateľom je uzatvorený na dobu určitú, a to do okamihu poskytnutia služby, pokiaľ nie je v súlade s týmito VOP ukončený skôr.

2.4. Akékoľvek ponuky služieb prevádzkovateľa sú voľné a nezáväzné. Predloženie ponuky nezaväzuje prevádzkovateľa k prijatiu objednávky. Prevádzkovateľ taktiež nie je povinný prijať zaslanú objednávku.

2.5. Objednávkou užívateľa sa rozumie objednanie služby uskutočnené postupom podľa článku III. a článku IV. týchto VOP.

2.6. Objednaním služby užívateľ vyjadruje úplný a bezvýhradný súhlas s týmito VOP. VOP sa na zmluvný vzťah prevádzkovateľa a užívateľa vzťahujú v plnom rozsahu, ak nie je v týchto VOP uvedené inak.

2.7. Objednaním služby dáva užívateľ súhlas na elektronickú komunikáciu v súlade s elektronickou komunikáciou podľa § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. v spojení s § 3 ods. 3 zákona č. 147/2001 Z.z. a podľa § 4 ods. 6 zákona č. 22/2004 Z.z.

Článok III. Vytvorenie užívateľského účtu

3.1. Na objednanie služby poskytovanej na webovom rozhraní www.tajpan.online je v prvom kroku potrebné vytvorenie užívateľského účtu. Vytvorenie užívateľského účtu je bezplatné. Následne je potrebné postupovať podľa článku IV. týchto VOP.

3.2. Na objednanie služby poskytovanej na samostatnom webovom rozhraní, ktoré je vytvorené pre konkrétne podujatie nie je potrebné vytvorenie užívateľského účtu a je potrebné postupovať podľa článku IV. týchto VOP.

3.3. Užívateľský účet si užívateľ vytvorí kliknutím na políčko „Zaregistrujte sa“ a následne je potrebné vyplniť registračný formulár.

3.4. Pre registráciu je nevyhnutné vyznačiť súhlas s VOP a oboznámenie sa so Zásadami spracúvania osobných údajov.

3.5. Po vykonaní registrácie je na e-mail užívateľa doručený notifikačný e-mail za účelom overenia e-mailovej adresy s overovacím URL linkom. Klikom na tento URL link a presmerovaním na určenú lokalitu na stránke tajpan.online je potrebné zadať vaše pracovné údaje a dokončiť registráciu.

3.6. Po úspešnej registrácii má registrovaný užívateľ možnosť objednávať a využívať služby poskytované na webovom rozhraní www.tajpan.online.

Článok IV. Objednanie a využívanie služieb

4.1. Objednaním služby rozumieme prihlásenie na kamenné podujatie, online podujatie, AD testovanie alebo objednanie inej služby podľa bodu 1.7. týchto VOP.

4.2. Objednanie služby sa uskutočňuje prostredníctvom prihlasovacieho formulára zverejneného na platforme (webové rozhranie tajpan.online alebo samostatné webové rozhranie). Prihlasovací formulár je vytvorený a zverejnený pre každú službu samostatne.

4.3. Pri jednotlivých službách, ktoré prevádzkovateľ zabezpečuje môže byť iný rozsah zabezpečenia služby (napr. v prípade kamenných podujatí ubytovanie, strava a iné).

4.4. Prihlásiť sa na online podujatie alebo objednanie inej online služby vrátane AD testovania je možné len elektronicky postupom podľa bodu 4.2. týchto VOP.

4.5. Prihlásiť sa na kamenné podujatie je možné, okrem objednania služby cez platformu podľa bodu 4.2., aj telefonicky a e-mailom, výnimočne aj osobne priamo na mieste, kde sa bude podujatie konať a to v deň konania podujatia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť takéhoto užívateľa (účastníka), napr. v prípade naplnenia kapacity.

4.6. Telefonicky alebo e-mailom je možné prihlásiť na kamenné podujatie aj viacerých účastníkov z rovnakej spoločnosti.

4.7. V prípade, ak súčasťou služby je strava, ubytovanie, prípadne iné služby, ktoré sú spojené s daným podujatím, ktoré si môže užívateľ zvoliť, tak odoslaním prihlasovacieho formulára je užívateľ zvoleným rozsahom viazaný a je oprávnený zvolený rozsah služieb zmeniť len na základe písomného súhlasu prevádzkovateľa.

4.8. Užívateľ je povinný sa pred odosielaním objednávky, t.j. odoslaním vyplneného prihlasovacieho formulára oboznámiť s týmito VOP a potvrdiť, že s nimi súhlasí.

4.9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo objednanie služby neprijať, napr. v prípade naplnenia kapacity. O tejto skutočnosti je povinný užívateľa informovať.

4.10. V súvislosti s dodaním zvoleného rozsahu služby je prevádzkovateľ oprávnený od užívateľa vyžadovať doplnenie ďalších údajov na zabezpečenie plného rozsahu služby, ako napríklad fakturačné údaje a údaje potrebné na zabezpečenie stravy alebo ubytovania.

4.11. V prípade, že užívateľ nesprávne vyplní prihlasovací formulár alebo nedôjde k doplneniu informácií v stanovenej lehote, prípadne budú doplnené len sčasti, nedochádza k vzniku žiadnych záväzkov medzi prevádzkovateľom a užívateľom.

4.12. Zmluva o službách medzi prevádzkovateľom a užívateľom je uzavretá dňom doručenia potvrdenia prevádzkovateľa užívateľovi úspešným objednaním služby.

4.13. V prípade objednania Služby priamo na mieste konania podujatia je zmluva medzi prevádzkovateľom a užívateľom uzavretá v deň zúčastnenia sa na podujatí.

4.14. Účastník podujatia si je vedomý a súhlasí s tým, že z podujatia, ktorého sa účastník zúčastní, je vyhotovovaný audiovizuálny záznam a fotografie, ktoré sú v reálnom, alebo neskoršom čase šírené prostredníctvom služieb internetu alebo na iné účely súvisiace s obchodnou aktivitou prevádzkovateľa. Pre bližšie informácie o ochrane osobných údajov prosím kliknite na sekciu Ochrana osobných údajov.

Článok V. Sprístupnenie AD testovania

5.1. Prevádzkovateľ je oprávnený vhodným spôsobom upozorniť užívateľa o tom, či súčasťou konkrétnej služby je aj AD test, ktorý je akreditovaný príslušnou zdravotníckou komorou.

5.2. Užívateľ môže absolvovať AD testovanie na základe objednania služby, ktorej súčasťou je AD test.

5.3. Po úspešnom absolvovaní AD testu bude užívateľovi na e-mailovú adresu, ktorú zadal pri svojej registrácii doručené potvrdenie o úspešnom absolvovaní AD testu spolu s príslušným certifikátom.

5.4. Certifikát o úspešnom absolvovaní AD testu je uložený aj vo vašom užívateľskom účte a môžete si ho kedykoľvek po prihlásení stiahnuť.

5.5. Prevádzkovateľ v prípade úspešného absolvovania AD testu, nahlási získané kredity užívateľa príslušnej komore, ktorej je užívateľ členom.

Článok VI. Platobné podmienky a zrušenie služby

6.1. Prevádzkovateľ je povinný užívateľa pred objednaním akejkoľvek služby poskytovanej prostredníctvom webového rozhrania alebo webovej podstránky informovať o tom, či sa daná služba poskytuje odplatne alebo bezodplatne a pokiaľ sa poskytuje odplatne je povinný ho informovať o cene objednávanej služby.

6.2. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovať užívateľom zľavy na jednotlivé služby, prípadne ich na základe svojho uváženia poskytnúť aj bezplatne.

6.3. Ceny za poskytnutie služieb sú rôzne a závisia od konkrétneho podujatia. Cena za poskytnutie služieb zahŕňa registračný poplatok, prípadne iné položky, ktoré si zvolí užívateľ, napr. ubytovanie, strava, iné sprievodné aktivity (spolu ako „konečná cena“). Konečná cena je uvedená v prihlasovacom formulári po zvolení si jednotlivých voliteľných položiek.

6.4. Konečná cena za službu sa môže pre účastníkov líšiť v závislosti od členstva v zdravotníckej komore, odbornej spoločnosti, od dátumu prihlásenia na dané podujatie, prípadne iných podmienok určených prevádzkovateľom. V závislosti od tejto skutočnosti môže byť cena za službu pre užívateľa, ktorý nespĺňa podmienky vyššia. Zvýhodnené prihlasovacie poplatky sú uvedené v prihlasovacom formulári.

6.5. Cenu objednanej služby užívateľ uhrádza prostredníctvom platobnej metódy, využitie ktorej ponúka webové rozhranie:

 • a) Platba kartou: podmienky automatickej platby za služby sa riadia pravidlami poskytovateľa kartovej služby. Pri platbe kartou prevádzkovateľ neuchováva vo svojej databáze údaje o karte, ktoré by umožňovali jej zneužitie. Údaje o karte sú uchovávané poskytovateľom kartovej služby;
 • b) Prevod na bankový účet prevádzkovateľa.

Pri prevode na bankový účet prevádzkovateľa užívateľ uhradí prevádzkovateľovi konečnú cenu za poskytnutie služby na účet špecifikovaný v bode 1.13 týchto VOP. Užívateľ je povinný cenu za poskytnutie služby uhradiť v plnej výške do 7 dní odo dňa objednania služby.

6.6. Konečná cena za poskytnutie služby uhradená prevodom na účet prevádzkovateľa sa pokladá za uhradenú až jej pripísaním na príslušný účet prevádzkovateľa.

6.7. V prípade nezúčastnenia sa užívateľa na podujatí, užívateľ nemá nárok na vrátenie ceny služby.

6.8. Pokiaľ sa registrovaný užívateľ nemôže osobne zúčastniť podujatia, môže poslať za seba náhradníka, musí však o tom informovať TAJPAN s.r.o. písomnou alebo telefonickou formou, najneskôr 1 pracovný deň pred začiatkom podujatia.

6.9. Zmluvné strany sa s prihliadnutím na § 32 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z.z., v nadväznosti na § 71 ods. 1 písm. b/ zákona č. 222/2004 Z.z. dohodli, že podpisový záznam prevádzkovateľa bude na elektronickej faktúre vo forme scanu jeho pečiatky a scanu jeho podpisu. Takto vyhotovená faktúra sa zmluvnými stranami bude považovať za vierohodnú a spĺňa v celom rozsahu podmienky platného účtovného dokladu v zmysle § 10 z.č. 431/2002 Z.z..

Článok VII. Zmeny a zrušenie kamenného alebo online podujatia

7.1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu. Prevádzkovateľ môže zmeniť program podujatia, vrátane zmeny rečníkov a tém.

7.2. Prevádzkovateľ podujatia si vyhradzuje právo:

 • presunúť podujatie na menšie miesto podujatia, ak to počet účastníkov zaručuje;
 • zmeniť dátum konania podujatia, ak je to potrebné na zabezpečenie účasti
 • zmeniť dôležitých rečníkov a iných odborníkov;
 • zrušiť celé podujatie, ak prevádzkovateľ vedome uzná za vhodné tak urobiť.

7.3. Ak je podujatie zrušené z príčin na strane prevádzkovateľa, účastník je oprávnený na vrátenie plnej sumy uhradeného registračného poplatku. V prípade takéhoto zrušenia z príčin na strane prevádzkovateľa, organizátor podujatia je povinný vrátiť registračný poplatok. Prevádzkovateľ nie je povinný uhradiť akékoľvek výdavky účastníka vynaložené na ubytovanie, cestovanie, leteckú dopravu alebo iné výdavky, v prípade zrušenia podujatia alebo zmeny dátumu konania podujatia.

Článok VIII. Zásady používania platformy

8.1. Užívatelia sú povinní používať platformu len na účel, ktorý vyplýva z VOP a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, a týmito VOP.

8.2. Užívateľom platformy môžu byť len zdravotnícki pracovníci podľa § 27 zákona č. 578/2004 Z.z. a za týmto účelom túto skutočnosť potvrdzujú pri svojej registrácii na platforme.

8.3. V prípade, ak súčasťou podujatia je reklama liekov, ktoré sú viazané na lekársky predpis alebo hradené z verejného zdravotného poistenia a/alebo súčasťou sú informácie o neregistrovanej liečbe/indikácii na Slovensku, tak tento obsah si prevádzkovateľ vyhradzuje sprístupniť len užívateľovi odborníkovi a za týmto účelom túto skutočnosť užívateľ odborník potvrdzuje pri svojej registrácii a/alebo objednaní služby.

8.4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za konanie užívateľov platformy, ktorým dochádza k porušovaniu povinností vyplývajúcich z ustanovení týchto VOP. Porušenie povinností špecifikovaných v týchto VOP je považované za podstatné porušenie zmluvných vzťahov a je dôvodom pre odstúpenie od zmluvy a prípadného vyvodenia iných právnych krokov.

8.5. Užívatelia sú povinní poskytnúť pravdivé a úplné informácie, a to tak, aby mohol prevádzkovateľ riadne poskytnúť požadovanú službu.
8.6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za komunikáciu tretích osôb v mene užívateľa. Treťou osobou je fyzická osoba, ktorá využíva služby alebo s prevádzkovateľom komunikuje v mene, na účet a na zodpovednosť užívateľa.

8.6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za komunikáciu tretích osôb v mene užívateľa. Treťou osobou je fyzická osoba, ktorá využíva služby alebo s prevádzkovateľom komunikuje v mene, na účet a na zodpovednosť užívateľa.

8.7. Užívateľ je povinný sa riadne oboznámiť s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a zaväzuje sa ich platné znenie dodržiavať. Prevádzkovateľ nezodpovedá za ujmu spôsobenú nesprávnym použitím webového rozhrania v rozpore s týmito VOP.

8.8. Užívateľ je povinný a zaväzuje sa nahradiť prevádzkovateľovi po požiadaní (písomnom alebo elektronickom) všetku škodu, ktorá bude prevádzkovateľovi spôsobená porušením ktorejkoľvek povinnosti vyplývajúcej užívateľovi podľa týchto VOP.

8.9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonávať údržbu platformy. O vykonávaní údržby je prevádzkovateľ povinný včas informovať.

8.10. Autorské práva a iné práva, vrátane avšak nie výlučne práva priemyselného vlastníctva, chrániace a vzťahujúce sa na názov služby a jej koncepciu, akúkoľvek obchodnú značku, ochrannú známku, databázy, grafické prvky, texty akokoľvek použité v rámci platformy a/alebo webového portálu prevádzkovateľa, softvér platformy vrátane loga, ako aj kompozície a zloženie týchto prvkov, náleží a patrí prevádzkovateľovi.

8.11. Užívateľom platformy je zakázané používať názov platformy, jej koncepciu, databázy, grafiku a jej usporiadanie a zloženie, rovnako ako ochranné známky, na ktoré sa vzťahujú práva prevádzkovateľa, s výnimkou prípadov výslovne stanovených v týchto VOP alebo s predchádzajúcim písomným a výslovným súhlasom prevádzkovateľa.

Článok IX. Odstúpenie od Zmluvy a ďalšie spôsoby jej ukončenia

9.1. Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a užívateľom sa uzatvára na dobu určitú v zmysle bodu 2.3 týchto VOP.

9.2. Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a užívateľom automaticky zaniká výpoveďou ktorejkoľvek strany, a to momentom doručenia výpovede druhej strane.

9.3. Ukončením zmluvy zaniknú všetky práva a povinnosti prevádzkovateľa a užívateľa podľa zmluvy o službe, resp. týchto VOP s výnimkou tých, ktoré podľa zmluvy o službe alebo VOP vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvného vzťahu.

9.4. Prevádzkovateľ a užívateľ môžu tiež od zmluvy odstúpiť v súlade s príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

9.5. Užívateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o službe bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa jej uzatvorenia. Aby bola dodržaná lehota pre odstúpenie, postačuje odoslať oznámenie o uplatnení práva odstúpiť od zmluvy pred uplynutím tejto lehoty. Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie musí užívateľ o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy informovať prevádzkovateľa formou jednoznačného prehlásenia (napr. dopisu zaslaného prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb alebo e-mailu). Užívateľ môže tiež použiť vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy dostupný na tomto mieste, nie je to však povinnosť. V prípade, že užívateľ využije túto možnosť, prevádzkovateľ mu potvrdí bez zbytočného odkladu jeho prijatie.

9.6. Prevádzkovateľ je ďalej oprávnený od zmluvy odstúpiť zásadne vždy vtedy, ak podľa zodpovedného posúdenia prevádzkovateľa porušil užívateľ svoje povinnosti a záväzky obsiahnuté v týchto VOP alebo v zmluve podstatným spôsobom. Prevádzkovateľ je ďalej oprávnený od zmluvy odstúpiť vtedy, ak užívateľ službu zneužije, umožní jej využitie tretej osobe v rozpore so zmluvou, alebo ak užívateľ používa službu takým spôsobom, že je to podľa názoru prevádzkovateľa (i) v rozpore s účelom služby, (ii) v rozpore s dobrými mravmi, (iii) v rozpore s ekonomickými záujmami prevádzkovateľa alebo (iv) spôsobilé poškodiť alebo ohroziť dobré meno prevádzkovateľa, služby alebo iného produktu a/alebo služby prevádzkovateľa.

9.7. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí, že akceptáciou týchto VOP udeľuje súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy o službe a v prípade úplného poskytnutia služby užívateľ stráca právo na odstúpenie od tejto zmluvy. Užívateľ vyslovením súhlasu s týmito VOP vyhlasuje, že bol riadne poučený podľa § 4 ods. 6 písm a) zákona č. 102/2014 Z.z.

Článok X. Práva z vadného plnenia a reklamácie

10.1. Prevádzkovateľ vyvíja maximálne úsilie, aby boli užívatelia s poskytovaním služby spokojní. Užívatelia sú oprávnení vznášať akékoľvek sťažnosti na poskytnutie služby (ďalej len „reklamácia“), a to bez zbytočného odkladu po poskytnutí služby, najneskôr však v priebehu 30 dní odo dňa, kedy bola služba užívateľovi poskytnutá.

10.2. Užívateľ je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi potrebnú súčinnosť pre vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty pre vybavenie reklamácie alikvotne predlžujú o čas, v ktorom užívateľ túto súčinnosť neposkytol.

10.3. V prípade ak služba nebola poskytnutá v súlade s týmito VOP má užívateľ právo službu reklamovať u prevádzkovateľa. Za týmto účelom sa môže užívateľ na prevádzkovateľa obrátiť prostredníctvom niektorého z kontaktných údajov uvedených v bode 1.1. a to predovšetkým prostredníctvom emailu alebo poštou.

10.4. V reklamácii je užívateľ povinný (okrem iných údajov) jasne a zrozumiteľne popísať podstatu reklamácie. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne vydať užívateľovi potvrdenie o prijatí reklamácie (prostredníctvom mailu alebo poštou).

10.5. Podanie musí z dôvodu určitosti obsahovať:

 • a. informácie umožňujúce identifikáciu užívateľa,
 • b. požiadavky užívateľa,
 • c. údaje týkajúce sa konkrétnej skutočnosti, voči ktorej reklamácia smeruje.

10.6. Prevádzkovateľ najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie túto vybaví a vydá potvrdenie o vybavení reklamácie.

10.7. V prípade neuplatnenia práva užívateľom v dobe podľa bodu 10.1. vyššie, márnym uplynutím tejto doby právo užívateľa zaniká.

10.8. Rozhodnutie o reklamácii musí obsahovať spôsob, akým bola reklamácia vybavená a stručné odôvodnenie.

10.9. V prípade, že prevádzkovateľ rozhodne, že reklamácia je oprávnená a chyba poskytnutej služby je opraviteľná, je oprava vykonaná bezodplatne.

10.10. Prevádzkovateľ pri poskytovaní služieb ako je zabezpečenie stravy, dopravy, ubytovania postupuje rovnako podľa reklamačných podmienok daného poskytovateľa služieb a je povinný ich rešpektovať.

Článok XI. Ochrana osobných údajov

11.1. Ochrana osobných údajov je riešená samostatným dokumentom v sekcii ochrana osobných údajov.

Článok XII. Záverečné ustanovenia

12.1. Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a užívateľom sa riadi právom Slovenskej republiky, predovšetkým zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z. z.

12.2. Prípadné spory medzi sebou sa prevádzkovateľom a užívateľ zaväzujú riešiť predovšetkým zmierom a vzájomnou dohodou. Pokiaľ tento spôsob riešenia zlyhá a/alebo pokiaľ sa užívateľ a prevádzkovateľ nedohodnú inak, na riešenie prípadných súdnych sporov budú príslušné súdy Slovenskej republiky. Užívateľ sa prípadne môže obrátiť so svojou sťažnosťou týkajúcou sa poskytovania služieb na Slovenskú obchodnú inšpekciu (www.soi.sk)

12.3. Užívateľ plne akceptuje komunikáciu na diaľku – telefonickú, písomnú a elektronickú formu komunikácie (najmä prostredníctvom e-mailu a webového rozhrania) ako platnú a záväznú pre prevádzkovateľa aj užívateľa.

12.4. Ak sa dôvod neplatnosti týchto VOP vzťahuje len na niektorú ich časť, je neplatnou len táto časť, pokiaľ z povahy vzťahu medzi prevádzkovateľom a užívateľom alebo z povahy ustanovenia nevyplýva, že túto časť nemožno oddeliť od ostatného obsahu.

12.5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Zmeny VOP sú účinné dňom umiestnenia nového znenia VOP na webový portál poskytovateľa www.tajpan.online. Nové znenie VOP sa nevzťahuje na užívateľa, ktorý už uskutočnil objednávku – pre neho platia VOP platné ku dňu doručenia objednávky prevádzkovateľovi.

12.6. Tieto VOP sú platné a účinné od 1.1.2021.

Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy

(ďalej len „Formulár“)

UPOZORNENIE:

Tento formulár slúži na odstúpenie od Zmluvy o službe uzavretej s Prevádzkovateľom. Vyplňte a odošlite ho výlučne v prípade, že chcete od Zmluvy odstúpiť. Doručením vyplneného Formulára Prevádzkovateľovi účinnosť Zmluvy o službe končí a Zmluva zaniká.

TU si môžete stiahnuť náhľad Formulára.